Historie obce Toušice 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
       V roce 2007 tomu bylo 800 let od první písemné zmínky o existenci osady Toušice, kdy zde vlastnil majetek Jan z Toušic.
      Ve 14.století roku 1388 byla část vsi majetkem pražské kapituly u svatého Apolináře na Novém Městě a část vlastnil významný zemanský rod Trmalů z Toušic. Mikuláš Trmal je považován za zakladatele rodu Trmalů z Toušic. V letech 1462-1472 se v pramenech objevuje Jan Trmal.
      Roku 1464 - 1490 byla postavena gotická tvrz tehdejšími majiteli z rodu Trmalů. Potomek Jana Trmala pan Bohuslav Trmal v roce 1519 prodal tuto tvrz a dvůr Toušice městu Kouřim.
    
     V roce 1534 koupilo město Kouřim zbylou část vsi, která byla v předhusitské době církevním majetkem.
   
      Roku 1547 musely Kouřimští postoupit Toušice komoře královské. Od krále Ferdinanda I. koupil ves Toušickou s dvory Kašpar z Granova, sekretář při královské komoře.
     V roce 1582 od něho koupil Toušice Zdislav Římanský z Říčan a připojuje obec ke svému zásmuckému panství.
V roce 1582 tvrz, která přestala být panským sídlem, zpustla a zanikla.
    Tato tvrz stávala na východním okraji vsi nad pravým břehem Vavřineckého potoka naproti bývalému mlýnu.
 
    Jižně od tvrze vede přes potok barokní most s pěti oblouky, pocházející pravděpodobně z 18.století a je evidovanou kulturní památkou.
    Součástí vsi byl i panský dvůr, který se nacházel uprostřed obce, zřízený rodem Šternbergů ve druhé polovině 18.století. Jeho dnešní podoba je výsledkem několika novodobých úprav.
    Další pozoruhodností je zvonička z červeného pískovce z roku 1859 a kamenný pomník obětem 1. světové války.
                                     
    Po velké 30-leté válce Toušice zpustly a v roce 1651 tu byl jen jeden chalupník Ondřej Hrdlička.
      
    V druhé polovině 17.století byla ves znovu obnovena a do roku 1780 vzrostla ves na 33 čísel a v roce 1854 měla 271 obyvatel.
V roce 1890 měla ves už 55 domů a 401 obyvatel.
Lidí nad 60 let bylo: 11 mužů a 15 žen. Do 16 let bylo: 100 mužů a 62 žen. Dle zaměstnání byli: 2 hostinští, 16 zedníků, 1 kolář,5 obuvníků, 1 kovář a 2 kupci.
Katastr obce je v té době 467 ha.
V obci se nachází mlýn s pilou. Školou patřila obec do Malotic.
   
     Od roku 1880 až do období 2. sv. války vykonávali funkci starosty dle dochovaných dokladů tito občané: František Bělina, p. Kurel, p. Komárek, p. Mikolášek, p. Krátký,
p. Šedivý, p. Bělina Antonín, p. Jeřábek a p.Svoboda Josef.
V této době je zaznamenán největší stavební rozvoj obce. Nejvíce domů bylo postaveno v části obce s místním názvem v ,,Úvoze´´ a na ,,Homoli´´, dále směr na Svojšice a ,,Dolánky´´. Nové domy byly postaveny i směrem ke mlýnu a na Mlékovice.
    V 19. století má obec již 107 domů, byly započítány i domy na okraji Mlékovic patřící k Toušicům, které byly v roce 1934 převedeny zpět.
     Poválečným předsedou národního výboru byl p.Oldřich Šedivý.
    V padesátých letech bylo rušeno soukromé vlastnictví a docházelo k zakládání jednotných zemědělských družstev.      
    Vzniklo JZD Mlékovice a JZD 5.květen Toušice. V lednu 1960 došlo ke sloučení těchto družstev a vzniklo JZD 5.květen Toušice. V roce 1974 se toto družstvo sloučilo s JZD Ždánice a tím vzniklo JZD Malotice. Družstvo se v roce 1993 rozpadlo na několik organizací: Zemědělská výroba a služby Toušice, Obilka s.r.o., Družstvo vlastníků ZD Barchovice, Sady Ždánice a několik soukromých zemědělců.
     Většina občanů byla v těchto družstvech po dobu jejich existence zaměstnána.
 
V červnu 1960 byly obě obce sloučeny pod jeden Národní výbor Toušice, do něhož byli zvoleni zástupci obou obcí.
V této době se ve funkci předsedy národního výboru vystřídali pan  Josef Enoch a pan Jaroslav Chloupek.
       V šedesátých letech byl předsedou místního národního výboru p. Oldřich Borecký.
V této době byla vybudována první kanalizace a veřejné osvětlení.
Přestavba bývalé kovárny na obchod, který byl následně převeden pod družstvo Jednota Kolín, tato organizace obchod provozovala až do roku 1990.
      V roce 1971 se stal předsedou p.Josef Čáp a v roce 1976 byl do funkce předsedy zvolen p. František Jirsík.     
     V těchto letech se v Toušicích několika stavbami výrazně změnil vzhled obce. Týkalo se to výstavby nových bytových jednotek a rozšíření zemědělského areálu JZD.
      Obec vybudovala  další část dešťové kanalizace, proběhly rekonstrukce místního národního výboru, hasičské zbrojnice a oprava čekárny.
                           
              Historie obce Mlékovice
      
      Nejstarší písemné zmínky o Mlékovicích pochází z roku 1287, v roce 2007 tomu bylo přesně 720 let. V této době náležela ves Majnušovi z Mlékovic. Dalšími majiteli byli zemane ze Zásmuk, kteří sídlili na zdejší tvrzi, která se poprvé připomíná v roce 1461.
Po roce 1542 se Mlékovice staly majetkem Adama Mírka ze Solopysk, vlastníka Hoštic, který nechal tvrz zpustnout a ta koncem 16.století zanikla.
     Mlékovice se staly součástí zásmuckého panství, jehož nejvýznamnějšími majiteli byli Sternbergové.
     V roce 1788 měly Mlékovice 23 čísel a v roce 1843 opět 23 domů se 128 obyvateli. Počet obyvatel se následně zvyšoval. Podle sčítání z roku 1921 zde žilo 236 obyvatel. V následujících letech počet obyvatel poklesl a v roce 1951 měla obec 192 obyvatel a 54 domů. V dalších letech počet obyvatel klesal a dosáhl v roce 1999 jen 100 obyvatel. Ke dni 1.1.2005 čítaly Mlékovice počet 116 obyvatel a 64 domů.
      
        V Mlékovicích  byla v roce 1961 postavena autobusová čekárna, v roce 1976 byla provedena výstavba nové hasičské zbrojnice s více účelovou společenskou místností a dále vzhled vesnice výrazně změnila výstavba objektu ,, Zdravotnického zařízení ´´ v roce 1975. V dalších letech byla provedena kanalizace povrchových vod a dokončena výstavba chodníků v horní části obce.
V této době byl ve funkci místopředsedy pan Jan Schebauer.


           Obec Toušice – nedávná minulost
        
       Po volbách v roce 1990 převzalo správu obce Toušice obecní zastupitelstvo a do funkce starosty byl zvolen pan Miroslav Kocourek. Stát začal vyplácet podíl z daně na obyvatele a tím nastala změna ve financování obcí. Obec hospodařila se získanými finančními prostředky samostatně. Obec s malým počtem obyvatel neoplývá velkými příjmy, ale naše obec hospodaří s tím, co má a není zadlužena půjčkami.
       S touto zásadou bylo od roku 1990 vykonáno mnohé.        V obou obcích byla posílena elektrická síť, v některých místech byly kabely uloženy do země, v Toušicích byla postavena nová trafostanice a byl instalován nový místní rozhlas v obou obcích. Bylo zmodernizováno a rozšířeno veřejné osvětlení.
V roce 1992 byl vybudován most přes potok Výrovku.
V Toušicích byla zbourána původní hasičská zbrojnice a místo ní byla postavena v roce 2001 nová budova obecního úřadu s hasičskou zbrojnicí. Dále bylo zhotoveno nové kované oplocení kolem památníku padlých zde v Toušicích.     
      V Mlékovicích byla provedena přestavba střechy hasičské zbrojnice z rovné na sedlovou.
     Významnou událostí v historii obce Toušice je udělení znaku a vlajky příslušným výborem Poslanecké sněmovny.
 
    Obec dala rozparcelovat obecní pozemek na ,,Homoli´´ na jednotlivé parcely.
V této lokalitě byl vybudován hydrologický vrt, z kterého by měla být čerpána voda do celé obce. 
        

                                 
                         
Současnost v obci


Na podzim roku 2006 bylo v Toušicích rozšířeno veřejné osvětlení. Přes dotace z mikroregionu Kouřimsko byla získána nová autobusová čekárna. Na jaře 2007 byla vybudována dešťová kanalizace v zatáčce v Mlékovicích.
Obec zadala vytvoření územního plánu obce, který je nutný pro její další rozvoj.
Byly pořízeny nové úřední desky, které jsou umístěny v autobusové čekárně v Toušicích. Z dotace z mikroregionu byly získány nové lavičky.
     
       Dále byly zřízeny nové webové stránky obce, na kterých je úřední deska a jiné informace o obci. Tyto stránky najdete na internetu pod názvem:
www.tousice.cz 
           
       Obec se finančně podílí na likvidaci komunálního, tříděného, velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
        Finančně se podílí na dopravní obslužnosti obce.  Též finančně přispívá na své žáky na Základní a Mateřské škole v Kouřimi a v Zásmukách.
        Starším občanům je zajištěn dovoz obědů ze školní kuchyně v Zásmukách.
Obec dále zajišťuje sečení a úklid veřejných prostranství.
       V obci máme dva hasičské sbory: Sbor dobrovolných hasičů Toušice a Sbor dobrovolných hasičů Mlékovice.
Dále je v obci Myslivecké sdružení Mlékovice.
 
       V roce 2007 měla obec Toušice 207 obyvatel a obec Mlékovice 101 obyvatel.
 
       V Toušicích je vedena obecní kronika panem Otakarem Šedivým a v Mlékovicích píše kroniku pan Jan Schebauer.      Z těchto kronik bylo čerpáno pro vypracování tohoto stručného přehledu historie obce.
Tímto děkuji za pečlivé vedení obou kronik.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
&